Utbildning

Utbildning

Jag erbjuder regelbundet uppdragsutbildningar inom olika områden. Innehåll och upplägg för utbildningar förhandlas fram och anpassas med varje enskild uppdragsgivare, där fokus läggs vid behov och vad som är möjligt att erbjuda.

Företaget har Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsäkring gentemot avtal och uppdragsgivare. 

Jag har kunskap i och erfarenhet från processinriktat behandlingsarbete och psykiatriskt behandlingsarbete med framförallt ungdomar, unga vuxna, jag har även mångårig erfarenhet från offentlig vuxenpsykiatrisk verksamhet och psykoterapimottagning för ungdomar/unga vuxna. 

Yrkeserfarenhet som psykolog/psykoterapeut från bl.a. verksamheter inom beroendevård med fokus ungdomar, ungdomsmottagning, psykoterapimottagning för ungdomar, psykiatrisk öppen- som slutenvård för vuxna och ungdomar, och behandlingsinstitutioner i såväl offentlig som privat regi.

Miljöterapi. Sammanhållna uppdragsutbildningar och föreläsningsserier till personalgrupper angående Miljöterapi vid olika typer av institutionsenheter som; psykiatrisk slutenvård, HVB hem för låg- och mellanstadiebarn / ungdomar / unga vuxna, inom missbruksvård och liknande.

Fokus för utbildning i Miljöterapi som behandlingsform innebär, såväl teoretiskt perspektiv som hur arbeta i det vardagliga. Utbildning har vanligtvis fokus kring ungdomar / unga vuxna, som kan ha en genomgripande problematik, som tex tidigare trauman och har utvecklat ett missbruk och / eller social problematik.

Habiliteringsarbete med människor med Autismspektrumstörning. Detta är en återkommande och sammanhållen uppdragsutbildning som företaget erbjuder. Målgrupp för denna utbildning är personal på behandlings- och habiliteringsenheter och gruppboenden samt personal som jobbar med daglig verksamhet som riktar sig mot människor med autismspektrumstörning / Aspergers syndrom.

Exempel på sammanhang och ämnen för tidigare föreläsningar;

  • Ungdomar / unga vuxna som har svåra dissociativa bekymmer utifrån tidigare trauman 
  • Ungdomar / unga vuxna, utvecklingskriser och eller psykisk ohälsa
  • Missbruk och Psykisk ohälsa.
  • 'Narkotikamissbruk & ungdomar' inom kursen Missbrukspsykologi som ges vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
  • Miljöterapi, ungdomar och relationens betydelse vid privata HVB enheter och psykiatrisk slutenvård.
  • Utvecklings- och behandlingstänkande vid arbete med ungdomar / unga vuxna.
  • Utbildning för habiliteringspersonal inom funktionshinder.
  • Miljöterapi inom psykiatrisk slutenvård vid psykostillstånd.
  • Föreläsningar ang. autismspektrumstörning / aspergers syndrom, med fokus på nutida forskning bl.a. svårigheterna med metakognition, intersubjektivitet, mentaliseringsförmåga.
  • Föredrag kring vad som är verksamt vid behandlingsarbete med missbrukande ungdomar / unga vuxna vid 'Nordiska Unga Vuxna Dagarna 2009'.