Menfors Psykologtjänst

                                                                                                                                                                                                    

Handledning / Personalutveckling

 

Handledning kan ges i grupp eller individuellt för personer med olika yrkesutbildning och inom varierande yrkesområden. Personal och arbetsgrupper inom t.ex. barn– och ungdoms institutioner, psykiatrisk verksamhet, sjukvård, socialtjänst, LSS – enheter, missbruksvård, kriminalvård, skola och privata verksamheter är några exempel på verksamheter som kan söka stöd i att utveckla och vidmakthålla en hög kvalitet i sin verksamhet med hjälp av handledning.

 

Innehåll och upplägg för handledningen förhandlas fram och anpassas med varje enskild uppdragsgivare, där fokus läggs vid behov och vad som är möjligt att erbjuda. En provperiod är ett vanligt sätt att formulera ett möjligt upplägg för handledning i den enskilda verksamheten, där avtalet formuleras gemensamt med uppdragsgivaren efter en kartläggning.

Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsäkring gentemot avtal och uppdragsgivare är en självklar del i varje avtal.

 

Ramavtal med Göteborgs Stad avseende Handledning för Personal inom Socialtjänsten finns.

 

Jag har erfarenhet av olika typer av handledning inom skiftande verksamheter och yrkesgrupper som; kommunal socialtjänst och LSS-verksamhetens boenden, offentlig psykiatri, chefshandledning inom LSS / vård / behandlingsinstitutioner och privata behandlingsenheter för barn, ungdomar och vuxna. Processhandledning vid behandlingsarbete på behandlingsinstitutioner som HVB-hem för ungdomar och vuxna, LSS-enheter inom kommunal psykiatrisk verksamhet, ungdomsmottagningar.

 

Handledning i processinriktat behandlingsarbete sker vanligtvis i grupp där den samlade erfarenheten och kompetensen tillvaratas, så att de resurser som finns samlat i gruppen kommer till uttryck på ett konstruktivt sätt och är då till nytta för processen.

Målsättningen är att öka kunskapen om klienten / patienten, för kunna vara grundligt genomarbetad i förståelsen i förhållande till den hjälpsökande individen. Och att stödja gruppens självreflekterande och konfliktlösande förmåga, i förhållande till sig själva som arbetsgrupp.

Syftet är att ge ökad och fördjupad kunskap om behandlingsprocessen. Att stödja möjligheten att finna fokus i behandlingsprocessen, stödja förståelsen för behandlingsrelationens betydelse och hur den enskilde förhåller sig till samspelet som uppstår i varje (behandlings-)relation. Att följa processen och skapa förståelse för hur personliga erfarenheter och svårigheter visar sig i samspelet och hur detta kan skapa möjlighet till förändring.

En annan viktig aspekt av handledning är att ge utrymme för känslomässig avlastning och bearbetning och på detta vis ge möjlighet till fördjupning av kunskap av metoder och förhållningssätt.

 

Personalutveckling kan erbjudas i olika former som stöd i utvecklingen av en god arbetsmiljö och på detta vis skapa förutsättningar för ett gott resultat av verksamhetens uppdrag och målsättning.

 

Konflikt– och krishantering i grupp eller enskilt kan vara nödvändigt under perioder, och nödvändigt för en grupps utveckling. Jag erbjuder hjälp med akut konflikthantering inom personalgruppen eller med enskilda medarbetare, där både akuta insatser som ett mer långsiktigt processarbete med hela arbetsgruppen eller individuellt kan vara aktuellt. Olika alternativ i att stödja utveckling eller ge möjlighet för konfliktlösningar kan vara ett mer direkt arbete på plats för en hel arbetsgrupp eller en enskild individ, då för att kartlägga och formulera förslag på möjliga lösningar. Kommunikationen inom gruppen kring huvudarbetsuppgifterna behöver stärkas och vårdas, och verksamhetens värdegrund kan behöva tydliggöras.

 

Teambuilding / teamhandledning innebär att gruppen gemensamt klargör de olika rollerna och relationerna för att förtydliga och formulera arbetsgruppens målsättning, i relation till organisationens uppdrag och den faktiska verksamheten och dess möjligheter.

 

 

Chefs – och ledarskapshandledning som ger utrymme och möjlighet till reflektion och stöd i det egna ledarskapet och förhållningssättet. Där utgångspunkten i handledningsarbetet är modellen Utvecklande / transaktionellt ledarskap.

 

Den Utvecklande  / Transaktionella ledaren motiverar sina medarbetare att arbeta för eller mot gränsöverskridande mål som går bortom det omedelbara egenintresset; vad som är rätt och riktigt blir viktigt, det egna intresset överskrids till förmån för gruppen och organisationen, detta genererar ansvarstagande och engagerade medarbetare.

Det Utvecklande ledarskapet utgångspunkt är i begrepp som; Karismatiskt – Inspirerande ledarskap, Intellektuell stimulering och Personlig omtanke. Det Transaktionella ledarskapets grundbegrepp är Villkorlig belöning och Ledarskap via aktiv korrigering. De två ledarskapsformerna är inte varandras motsatser, de är komplementära.

  

 

Jag har tidigare skrivit om modellen ’Utvecklande / transaktionellt ledarskap' som du kan läsa här;

·         Menfors, M. & Pedersen, L. E. (1999).FOTBOLLENS LEDARSKAP - en intervjustudie av 19 elitfotbollstränare. GÖTEBORGS UNIVERSITET, PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN.

 

 

För mer information, vänligen kontakta mig;

Mobiltelefon: 0706 303 652

Mejladress: magnus.menfors@gmail.com

 

Adress
Magnus Menfors

Menfors Psykologtjänst

Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg

tfn 031 - 42 22 76

(Spårvagnshållplats: Olivedalsgatan)

 

  

 

 

 

 

• menforspsykologtjanst.se © 2009 • Magnus Menfors leg Psykolog, leg Psykoterapeut •